ТОВ “Комплексне управління бізнес-процесами”               Адреса: 79011, Львів, вул. Тютюнників 55, 4-й поверх   
Рішення для корпоративних клієнтів
0 800 305 461
замовити дзвінок
Оптимальні програми "BAS" для вашого бізнесу
Компетентність. Досвід. Результат.

BAS Бухгалтерія ПРОФ

 

"BAS Бухгалтерія ПРОФ" – найпоширеніша конфігурація, що використовується в Україні.

 

Ця конфігурація може використовуватися в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д. Ведення бухгалтерського і податкового обліку повністю відповідає чинному законодавству України, включаючи нову редакцію Податкового Кодексу України.

 

У тих випадках, коли бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д., «BAS Бухгалтерія ПРОФ» забезпечує рішення всіх поставлених перед нею завдань.

 

В "Бухгалтері ПРОФ" реалізований план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку й Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку й відображенню даних у звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки й розрізи аналітичного обліку.

 

Кожна господарська операція відповідно до методики бухгалтерського обліку одночасно відображається як по рахунках бухгалтерського обліку, так і по необхідних розрізах аналітичного обліку, кількісного і валютного обліку. В рамках настройки облікової політики користувачі можуть самостійно керувати методикою обліку.

 

Ознака ведення податкового обліку встановлена для рахунків активів, доходів та витрат, які впливають на обчислення бази оподаткування згідно з новими правилами податкового кодексу. Якщо для рахунку встановлена ​​ознака податкового обліку, відповідні активи, доходи та витрати мають дві вартісні оцінки: за даними бухгалтерського обліку і визнання в податковому обліку. Облік активів, доходів та витрат на рахунках, на яких встановлена ​​ознака ведення податкового обліку, ведеться в розрізі податкових призначень.

 

 

Основні розділи обліку в Панелі функцій виділені в такі блоки:

- Банк;
- Каса;
- Купівля;
- Продаж;
- Склад;
- Виробництво;
- ОС;
- НМА (облік нематеріальних активів);
- Зарплата;
- Кадри;
- Податковий облік.
 
 
Функціонал кожного розділу відповідає його назві та в повній мірі вирішує завдання автоматизації бухгалтерського і податкового обліку основних операцій.

 

Облік "від документа" і типові операції

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів у конфігурацію, що відповідають первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проведень. Для групового введення проведень можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, що легко і швидко налаштовується користувачем.

 

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою "Бухгалтерії ПРОФ" можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час "Бухгалтерія ПРОФ" надає можливість ведення бухгалтерського й податкового обліку декількох організацій у загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати приватні підприємці). Це зручно, якщо господарська діяльність цих організацій тісно зв'язана між собою: можна використовувати спільні довідники номенклатури товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) і т.д., а обов'язкову звітність формувати окремо.

 

Облік запасів

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(С)БУ 9 "Запаси" і методичних вказівок по його застосуванню. Підтримуються наступні способи оцінки ТМЦ при вибутті:

 • по середній собівартості;
 • за собівартістю перших за часом придбання ТМЦ (спосіб ФІФО);
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку ТМЦ ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського й податкового обліку й для кожної організації.

 

Складський облік

По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для бухгалтерського й податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

В "Бухгалтерії ПРОФ" реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відображається оприбуткування надлишків і списання недостач.

 

Облік торгівельних операцій

Автоматизовано облік операцій надходження й реалізації товарів і послуг. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні й податкові накладні. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями й постачальниками. 
Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продаж за результатами інвентаризації. Товари в роздрібі можуть враховуватися за закупівельними цінами або за цінами продажу. 
Автоматизоване відображення повернень товарів від покупця й постачальникові. 
В "BAS Бухгалтерія ПРОФ" підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "оптова", "дрібнооптова", "роздрібна", "закупівельна" і т.п. Це спрощує відображення операцій надходження й реалізації.

 

Облік комісійної торгівлі

Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, взятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відображення операцій по передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

 

Облік операцій з тарою

Автоматизовані операції по обліку поворотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками й покупцями.

 

Облік банківських і касових операцій

Реалізований облік руху готівкових і безготівкових коштів, валютних операцій. Підтримується введення й друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції розрахунків з постачальниками, покупцями й підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок і одержання готівки по грошовому чеку, придбання й продаж іноземної валюти. При відображенні операцій, суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

 

Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками й покупцями можна вести в гривнях і іноземній валюті. Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором у цілому або із вибором конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

 

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БУ 7 "Основні засоби", П(С)БУ 8 "Нематеріальні активи", П(С)БУ 9 "Запаси". Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації. Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію й списання з експлуатації.

 

Облік основного й допоміжного виробництва

Автоматизований розрахунок собівартості продукції й послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться по плановій собівартості. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції й наданих послуг.

 

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що включають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їхньої собівартості.

 

Облік непрямих витрат

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їхнього розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до П(С)БУ 16 "Витрати". При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу:

 • обсяг випуску;
 • планова собівартість;
 • оплата праці;
 • матеріальні витрати.

 

Облік ПДВ

"Бухгалтерія ПРОФ" дозволяє формувати й реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них. Для контролю коректності податкового кредиту, врахованого при надходженні, ведеться паралельний бухгалтерському, податковий облік запасів.

 

Облік заробітної плати, кадровий і персоніфікований облік

В "Бухгалтері ПРОФ" ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників по основному місцю роботи й по сумісництву, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опційно (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування типових форм по трудовому законодавству.

Автоматизовані:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • ведення взаєморозрахунків із працівниками аж до виплати зарплати й перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • обчислення регламентованих законодавством податків і внесків, базою для яких є заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів (по ПДФО, ЄСВ).

При виконанні розрахунку враховується наявність на підприємстві:

 • інвалідів;
 • пенсіонерів;
 • податкових нерезидентів.

 

Підтримка різних схем оподатковування

В "Бухгалтерії ПРОФ" підтримуються наступні схеми оподатковування:

 • загальна система оподатковування (для платників податку на прибуток і податку на додану вартість);
 • податок на прибуток без сплати ПДВ;
 • спрощена система оподатковування:
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.

 

Податковий облік по податку на прибуток

Для ведення бухгалтерського та податкового обліку (по податку на прибуток) використовується один і той же план рахунків. При веденні бухгалтерського і податкового обліку використовується одна і та ж класифікація активів, доходів і витрат. Але розділяється вартісна оцінка активів, доходів та витрат для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку згідно з Податковим кодексом України. Доходи і витрати визнаються в податковому обліку відповідно до розділу 3 чинного Податкового кодексу України (ПКУ).
Податковий облік в конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності. Такий підхід дозволяє враховувати доходи і витрати окремо для видів діяльності, по яких необхідний окремий облік з точки зору законодавства по податку на прибуток. За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація по податку на прибуток підприємств.
Реалізована можливість ведення податкового обліку не лише відповідно до розділу III ПКУ, але й Перехідних положень ПКУ. У відповідності зі ст. 135 і 138 ПКУ, доходи і витрати в бухгалтерському та податковому обліку нараховуються паралельно і одними і тими ж документами. Бухгалтерський і податковий облік ведеться в регістрі бухгалтерії на бухгалтерському плані рахунків.
Доходи і витрати підприємства враховуються в розрізі статей Декларації з прибутку і додатків до неї. Статті податкового обліку зазначаються: для класифікації доходів - в довіднику «Статті доходів»; для класифікації витрат - в довідниках «Статті витрат», «Статті неопераційних витрат». Додано субконто "Статті витрат" для рахунків 901 - 904.
Ведеться облік податкової собівартості запасів. У 2011 році податкова собівартість не визначалася при придбанні запасів у постачальників, придбання у яких не давало права на нарахування витрат, наприклад, у фізосіб-платників єдиного податку. Реалізовано, що податкова собівартість не включає понесені витрати при придбанні запасів для використання в негосподарській діяльності. Калькулюється податкова собівартість готової продукції.
Загальновиробничі витрати в податкову собівартість продукції включаються у відповідності правил розподілу. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції в періоді їх виникнення у відповідності до ст. 138.4 ПКУ.

Ведеться пооб'єктний податковий облік усіх ОС і НМА. Амортизація ОЗ і НМА нараховується паралельно в бухгалтерському та податковому обліку.

 

Спрощена система оподатковування

"Бухгалтерія ПРОФ" дозволяє реєструвати господарські операції, що приймаються до обліку по спрощеній системі оподатковування, у книзі обліку доходів і витрат по єдиному податку.

Книга обліку доходів і витрат формується автоматично як для юридичних, так і для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

 

Завершальні операції місяця

Автоматизовані регламентні операції, що виконуються при закритті місяця, зокрема: переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів і інші.

До складу «Бухгалтерії» входить набір звітів «Довідки-розрахунки», що відображають розрахунки, пов'язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: «Розподіл непрямих витрат», «Переоцінка валютних коштів" та інші.

 

Стандартні бухгалтерські звіти

"Бухгалтерія ПРОФ" надає користувачу набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотах рахунків і по проведеннях у всіляких розрізах. Це оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проведення, головна книга. У стандартних бухгалтерських звітах можна проаналізувати дані бухгалтерського і (або) податкового обліку, при оцінці активів, доходів і витрат, а також відмінності між ними. Звіти містять нові можливості угрупування, відбору, сортування інформації. Дані звітів також представляються у вигляді діаграм.

 

Регламентована звітність

Всі обов'язкові (регламентовані) звіти включені в «Бухгалтерію ПРОФ». Вони включають форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і інших державних фондів.

Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 N 351 (у файли з розширенням XML).
Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності «FREDO Звіт» (СЕО). Сервіс СЕО надає можливість безпосередньо з конфігурації:
• сформувати регламентовану звітність в різні державні органи;
• перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
• зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом;
• відправити звіти в контролюючі органи і отримати квитанцію про доставку;
• зберегти на електронних носіях;
• отримувати розшифровки показників звітів СЕО в конфігурації

 

Сервісні можливості

«Експрес-перевірка ведення обліку» забезпечує аналіз даних на відповідність закладеної в програмі методології обліку та законодавству, допомагає виявити помилки у веденні обліку, підказує можливі причини виникнення помилок і дає рекомендації щодо їх виправлення.
Передбачені наступні сервісні можливості в «Бухгалтерія ПРОФ»:
• повнотекстовий пошук даних - пошук довільного тексту по всіх об'єктах конфігурації (документам, довідникам і т.д.);
• завантаження курсу валют з Інтернету;
• вбудований поштовий клієнт;
• підготовка листа у відділ технічної підтримки;
• автоматична перевірка і установка поновлень конфігурації "Бухгалтерія ПРОФ" через Інтернет.

8400 грн.
Замовити
Порівняння програм
УВП УТП УТ Бухгалтерія
Управління торгівлею
Управління поставками і запасами
Керування виробництвом
Управління основними засобами
Управління відносинами з клієнтами
Планування
Бюджетування
Управління грошовими коштами
Бухгалтерський облік
Облік податків
Облік за МСФЗ
Розрахунок заробітної плати
Управління персоналом
Регламентована звітність
Додаткова аналітика
Управління розподіленими базами даних
УТ Роздріб УНФ
Ціноутворення, різні групи цін, облік знижок
Оптові продажі
Управління відносинами з клієнтами
Роздрібні продажі
Управління торговими представниками
Облік коштів
Управління складом, запасами, закупівлями
Управління персоналом магазину, планування роботи, облік особистих продажів продавців
Підтримка роботи з торговим обладнанням
Підтримка роботи з еквайринговими системами
Підтримка дисконтних програм
Оцінка ефекту від проведених маркетингових акцій
Виконання робіт і надання послуг, замовлення-наряди, план-графік робіт, послуг
Виробнича діяльність
Облік майна, основних засобів, нарахування амортизації
Кадровий облік співробітників, табелі, графіки роботи, нарахування заробітної плати за відпрацьований час
Бухгалтерський облік Управлінський і фінансовий облік Комплексне управління ресурсами підприємства (ERP) Зарплата і управління персоналом (HRM) Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) Управління продажами, логістикою, транспортом (SFM, WMS, TMS)
Бухгалтерія 8
УВП
УТП
УНФ
УТ
Роздріб
Управління с/г
Бухгалтерія с/г
ТПП
ЗУП
CRM
Великий бізнес, як правило, це складний об'єкт для обліку з особливостями, які характерні тільки для нього. Діяльність підприємств з складними бізнес — процесами вирізняється великою кількістю ділянок обліку та їх різноплановістю. Таке розмаїття задач не може охопити ніяка типова конфігурація. Ми допомагаємо створити всі необхідні механізми обліку на базі програмних продуктів лінійки "1С:Підприємство 8", які будуються з врахуванням всіх побажань та особливостей клієнта.
Наші переваги
Показники
15
років
на ринку
5176
робочих місць
автоматизовано
367
компаній
автоматизовано
11920
працівникам нараховується
зарплата у розробленій КУБом
конфігурації "Бухгалтерія з зарплатою"
Клієнти
 • Airport
 • Ambiente
 • Arterium
 • Atp 14631
 • Galca
 • Galicia
 • Galytska
 • Ids Aqua
 • Inspe
 • Khlibprom
 • Limo
 • Lvivteploenergo
 • Skarbnytsia
 • Enzym
 • Zakarpatya
 • Ecol
 • IFC
 • Borjomi
 • Bembi
 • CCC
 • GrandHotel
 • DS
 • leoceramika
 • SwissKrono
 • GalychinaZahid
 • YanAir
Новини
14 березня 2024
Підтримка Збройних Сил України

Тримаємо стрій кожен на своєму фронті! Поряд із щомісячними внесками для наших героїв-бійців, вирішили запровадити ще й річний внесок.

14 березня 2024
Футбол із Легендою

Коли ти відданий своїй справі – можливе усе! І зірки до тебе потягнуться…

            Наша чоловіча команда не тільки активно працює, а ще й знаходить час та сили для улюбленого хобі – футболу.

19 грудня 2023
Похід в театр

Коли надворі сніжно і холодно – це не привід залишатися вдома. Серед прекрасної половини компанії виникла думка зібратися разом на перегляд вистави в театрі. І думка швидко стала реальністю.

Архів новин